കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Dyspepsia+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  • നാമം :Noun

   • അജീര്‍ണ്ണം
   • അഗ്നിമാന്ദ്യം
   • ഗുന്‍മന്‍
   • ഗ്രഹണി
X