കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Every year+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  എവറി യിർ
   • എല്ലാവര്‍ഷവും
  • നാമം :Noun

   • പ്രതിവര്‍ഷം
X