കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Facial+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഫേഷൽ
  • വിശേഷണം :Adjective

   • മുഖത്തുള്ള
   • മുഖവിഷയകമായ
 2. Facial feature+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  ഫേഷൽ ഫീചർ
  • നാമം :Noun

   • മുഖത്തിന്റെ ആകൃതി
  • വിശേഷണം :Adjective

   • മുഖഛായ
X