കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Take pains+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റേക് പേൻസ്
  • ക്രിയ :Verb

   • അദ്ധ്വാനിക്കുക
   • ക്ലേശിക്കുക
X