കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
 1. Turn tail+ പുതിയ വ്യാഖ്യാനം ചേര്‍ക്കുക

  റ്റർൻ റ്റേൽ
  • ക്രിയ :Verb

   • പലായനം ചെയ്യുക
   • വാലുമടക്കിപ്പായുക
   • ഓടിപ്പോവുക
X