1. അംഗമര്‍ഷം

    സം. -മര്‍ഷ

      • നാ. അംഗങ്ങള്‍ക്കുണ്ടാകുന്ന വേദന, വാതം
X