1. അംഗരക്ഷ

    സം. അംഗ-രക്ഷാ "അംഗത്തെ രക്ഷിക്കുന്നത്"

      • നാ. കവചം
X