1. അംഗുലിമോടനം

    സം. -മോടന

      • നാ. ഞൊട്ടയൊടിക്കല്‍, ഞൊട്ടയിടല്‍
X