1. അംബരഗം

    സം. -ഗ

      • വി. ആകാശത്തിക്കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന
X