1. അംബികാതനയന്‍

    സം. -തനയ

      • നാ. ധൃതരാഷ്ട്രര്‍
      • നാ. പാര്‍വതിയുടെ പുത്രന്‍, ഗണപതി, സുബ്രഹ്മണ്യന്‍
X