1. അംബുകണ്ടകം

    സം. -കണ്ടക

      • നാ. മുതല, പെരുമുതല
      • നാ. ആറ്റിലും മറ്റും വളരുന്ന ഒരു ചെടി, വന്‍കൊട്ട
X