1. അകത്തൂടി

    അകത്ത്-മൂവടി

      • നാ. ഉച്ചയ്ക്കകം മൂന്നടി നിഴലുള്ള സമയം
X