1. അകന്മഷ, -കല്‍മഷ

  സം. അ-കല്‍മഷ

   • വി. മലിനമല്ലാത്ത
 2. കല്മഷ

  സം.

   • വി. കളങ്കമുള്ള, കലുഷമായ
   • വി. പാപമുള്ള, നിന്ദ്യമായ
 3. കല്മാഷ

  സം.

   • വി. വര്‍ണവൈവിധ്യമുള്ള, കറുപ്പും വെളുപ്പും ചേര്‍ന്ന
X