1. അകമ്പടി

  അകം1-പടി

   • നാ. ക്ഷേത്രത്തിലെയോ കൊട്ടാരത്തിലെയോ അകംവേലക്കാര്‍, പടി (ശമ്പളം) പറ്റുന്നവര്‍
   • നാ. അംഗരക്ഷകര്‍
   • നാ. തെയ്യം കെട്ടുന്ന വണ്ണാന്‍ നായരെ വിളിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന പദം
X