1. അന്തിമഹാകാളന്‍

    മ. അന്തി- സം. മഹാകാല

      • നാ. സന്ധ്യാനടനത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശിവന്‍
X