1. അസ്തിവാരം

    സം. അസ്ഥി-പ്രാ.വാര

      • നാ. അടിത്തറ, അടിസ്ഥാനം
X