1. ഇഞ്ചിത്തൈര്

      • നാ. ഒരു കറി, ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് തൈരില്‍ ഇട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറി
X