1. ഇഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ്

  ഇം.

   • നാ. സര്‍ക്കാരിന്‍റെ പൊതുമരാമത്തുപണിക്ക് ചുമതലപ്പെട്ട വിഭാഗം
 2. ഡിപ്പാര്‍ട്ടുമെന്റ്

  ഇം.

   • നാ. ഭരണവകുപ്പ്
X