1. ഇഞ്ചിപ്പച്ചടി

      • നാ. ഇഞ്ചിയും കൊത്തമല്ലിച്ചാറും തൈരും മറ്റും ചേര്‍ത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കറി
X