1. ഇഞ്ചിപ്പുല്ല്

    ഇഞ്ചി-പുല്ല്

      • നാ. വെണ്‍കറുക
      • നാ. ഇഞ്ചിപോലെ രൂക്ഷഗന്ധമുള്ള ഒരുതരം പുല്ല് (ഇതിന്‍റെ ഇലകള്മുറിച്ച് വാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് പുല്‍ത്തൈലം)
X