1. ഇഞ്ചിമാങ്ങ

    ത. ഇഞ്ചി-മാങ്കായ്

      • നാ. മാങ്ങായുടെ ഗന്ധമുള്ള ഒരുതരം ഇഞ്ചി. സം. കര്‍പ്പൂരഹരിദ്രം
X