1. ഇഞ്ചിയപ്പം

      • നാ. ഒരുപലഹാരം (ഗോതമ്പുമാവ്, പഞ്ചസാര എന്നിവയോട് ഇഞ്ചി, ഏലം, ജാതിക്ക മുതലായവ ചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കുന്നത്.)
X