1. ഇഞ്ചിളിപ്പ്

      • നാ. ശക്തി
      • നാ. ഭയം, കൂസല്‍
      • നാ. മര്യാദ
X