1. ഇഞ്ജീല്‍, ഇഞ്ചീല്‍

    അറ.

      • നാ. സുവിശേഷം, വേദപുസ്തകമായ പുതിയനിയമം
X