1. ഇടംവലം

      • അവ്യ. ഇടവും വലവും. ഉദാ: ഇടംവലം തിരിയാന്‍ സമയമില്ല
X