1. ഇടകലരുക

    ഇട-കലരുക

      • ക്രി. ഒന്നിച്ചുചേരുക, കൂടിച്ചേരുക
X