1. ഇടകൂടുക

    ഇട-കൂടുക

      • ക്രി. കലരുക, കൂടിച്ചേരുക, ഒന്നിച്ചുകൂടുക
      • ക്രി. സംഭവിക്കുക, സംഗതിയാവുക, ഇടയാകുക
X