1. ഇടക്കട്ടി

    ഇട-കട്ടി

      • നാ. ഒരു ഇട (പഴയ ഒരു തൂക്കം) തൂക്കാനുള്ള കട്ടി
      • നാ. പാത്രങ്ങളില്‍വച്ചു തൂക്കപ്പെടുന്ന സാധനങ്ങളുടെ തൂക്കം എടുക്കുമ്പോള്‍ പാത്രത്തിന്‍റെ ഭാരത്തിന് ഒപ്പം ഇടുന്ന കട്ടി
X