1. ഇടക്കണ

    ഇട-കണ

      • നാ. ഏത്തത്തില്‍ തേക്കുകൂട്ട കെട്ടിയിടുവാനുള്ള മുള
X