1. ഇടക്കര

    ഇട-കര

      • നാ. നടുവില്‍ കരയുള്ള മുണ്ട്
X