1. ഇടക്കല്ല്

    ഇട-കല്ല്

      • നാ. അസ്ഥിവാരം
      • നാ. ഒരു കണ്ഠാഭരണം (മുസ്ലിം സ്‌ത്രീകള്‍ ധരിക്കുന്നത്)
X