1. ഇടക്കാത്താലി

    ഇടക്കാ-താലി

      • നാ. ഇടയ്ക്കയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള താലി
X