1. ഇടക്കാരാഴ്മ

    ഇട-കാരാഴ്മ

      • നാ. പഴയ ഒരുതരം ഭൂവുടമസമ്പ്രദായം
X