1. ഇടക്കാലാശ്വാസം

      • നാ. ഇടക്കാലത്തേയ്ക്കുമാത്രം (സ്ഥിരമായ ക്രമീകരണം വരുംവരെ) ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്ന സാമ്പത്തികാശ്വാസം
X