1. ഇടക്കിടെ, ഇടയ്ക്കിടെ

   • അവ്യ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ, ന്‍ കൂടെക്കൂടെ
 2. ഇടയ്ക്കിടെ

  ഇടയ്ക്ക്-ഇടെ

   • അവ്യ. ഇടവിട്ട്, ഇടയിടെ
   • അവ്യ. കൂടെക്കൂടെ, ആവര്‍ത്തിച്ച്
X