1. ഇടക്കുടുക്ക്

    ഇട-കുടുക്ക്

      • നാ. കയറ്, ചരട് മുതലായവയുടെ മധ്യം വളച്ചുകെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്ന കുടുക്ക്
X