1. ഇടക്കെട്ട്

    ഇട-കെട്ട്

      • നാ. ഇടയ്ക്കുകെട്ടുന്ന കെട്ട്, അരക്കെട്ട്
      • നാ. ഇടനാഴി
X