1. ഇടക്കൊയ്യല്‍, ഇടക്കൊയില്‍

    ഇട-കൊയ്യല്‍

      • നാ. തേങ്ങാകുറഞ്ഞ കര്‍ക്കടകം, ചിങ്ങം, കന്നി എന്നീ മാസങ്ങളില്‍ ഉള്ള തേങ്ങയിടല്‍
X