1. ഇടക്കേട്

  ഇട-കേട്

   • നാ. ഇടങ്കേട്
 2. ഇടങ്കേട്, ഇടക്കേട്

  ഇടം-കേട്

   • നാ. ദാരിദ്യ്രം
   • നാ. ഉപദ്രവം, വേണ്ടാതനം, കൊള്ളരുതായ്മ
   • നാ. വിരോധം
   • നാ. ദോഷം, കുറ്റം
   • നാ. തടസ്സം, പ്രയാസം
   • നാ. അവശത, ബുദ്ധിമുട്ട്
X