1. ഇടങ്കോല്‍

      • നാ. തടസ്സമായി നില്‍ക്കുന്നത്. ഇടങ്കോലിടുക = തടസ്സപ്പെടുത്തുക
X