1. ഇടിയറ

      • നാ. ഒരുതരം വാദ്യം, വലിയ പുള്ളുവക്കുടം
X