1. ഇടിയുക

   • ക്രി. ഉറപ്പായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു കേടുപറ്റി താഴെവീഴുക, വീഴുക, തകരുക, പൊളിഞ്ഞോ പിളര്‍ന്നോ വീഴുക, ഉദാ: മല ഇടിയുക
   • ക്രി. അങ്ങുമിങ്ങും പൊട്ടി ഇളകുക, കേടുവരിക
   • ക്രി. ദു:ഖം, പരിഭ്രമം മുതലായവകൊണ്ടു (മനസ്സിന്) ക്ഷീണം തട്ടുക, ഇളക്കമുണ്ടാവുക
   • ക്രി. വിലകുറയുക, ഉദാ: വില ഇടിയുക. (ആല.) അന്തസ്സിനും സ്ഥിതിക്കും കുറവുവരിക
   • ക്രി. താഴുക, ഉദാ: തോള്‍ ഇടിയുക
   • ക്രി. പൊടിയുക, ഉദാ: അരി ഇടിയുക
X