1. ഇടിയുണ്ണി

    ഇടി-ഉണ്ണി

      • നാ. ഒരുതരം പലഹാരം
      • വി. അരിമാവുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന
X