1. ഇടിവാളം

    ഇടി-വാളം

      • നാ. ചാണകക്കൂമ്പാരത്തില്‍ ഇടിവീണാല്‍ ഉണ്ടാകുമെന്നു വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നസ്വര്‍ണക്കട്ടി
X