1. ഇടിവേര്‍, ഇടുവേര്‍

      • നാ. അണ്ടിമുളയ്ക്കുമ്പോള്‍ പുറത്തുവരുന്ന വേര്
  2. ഇടുവേര്‍

      • നാ. ഇടിയന്‍
X