1. ഇടുക

   • ക്രി. ഘനപദാര്‍ഥം താഴത്തേക്കു വീഴിക്കുക, മുകളിലുള്ള വസ്തു നിലത്തുപതിപ്പിക്കുക, ഉദാ: തെങ്ങില്‍ നിന്നു തെങ്ങാ ഇടുക
   • ക്രി. വച്ചുകൊടുക്കുക, എറിഞ്ഞുകൊടുക്കുക, ഉദാ: പശുവിന് പുല്ല് ഇട്ടുകൊടുക്കുക
   • ക്രി. വിസര്‍ജിക്കുക, പശു ചാണകം ഇടുക
   • ക്രി. പ്രസവിക്കുക
   • ക്രി. വിതയ്ക്കുക, നടുക, ഉദാ: വിത്ത് ഇടുക
   • ക്രി. നിക്ഷേപിക്കുക, സൂക്ഷിക്കുക, തടങ്കലില്‍വയ്ക്കുക, ഉദാ: പെട്ടിയില്‍ പണം ഇടുക, കള്ളനെ ജയിലില്‍ ഇടുക
   • ക്രി. കുഴിച്ചുമൂടുക, (മൃതശരീരവും മറ്റും)
   • ക്രി. അണിയുക, ധരിക്കുക, ഉദാ: കമ്മല്‍ ഇടുക
   • ക്രി. പുരട്ടുക, പൂശുക, നിരത്തുക, ഉദാ: വ്രണത്തില്‍ മരുന്ന് ഇടുക
   • ക്രി. അടയാളമുണ്ടാക്കുക, വരയ്ക്കുക, എഴുതുക, ഉദാ: ഒപ്പ് ഇടുക
   • ക്രി. കെട്ടുക, ബന്ധിക്കുക
   • ക്രി. ഉണ്ടാക്കുക, ഉദാ: വഴക്കിടുക
   • ക്രി. പുറത്തുകാട്ടുക, ഉദാ: തളിര്‍ ഇടുക, മൊട്ട് ഇടുക
   • ക്രി. ഉണ്ടാക്കുക, പുറപ്പെടുവിക്കുക, ഉദാ: ഒച്ചഇടുക
   • ക്രി. അനുപ്രയോഗമായും നില്‍ക്കും, അപ്പോള്‍ "ഈടുക" എന്നും രൂപം. ഉദാ: വന്നിടുക-വന്നീടുക, ചൊന്നിടുക-ചൊന്നീടുക. വാക്യമധ്യത്തില്‍ നിരര്‍ഥകമായും നില്‍ക്കും. ഇട്ടിട്ട്, ഇട്ടേച്ച്, ഇട്ടുംവച്ച് = ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട്
 2. ഇറ്റുക

   • ക്രി. ഇറ്റുവീഴുക, തുള്ളി തുള്ളിയായി വീഴുക
   • ക്രി. തുള്ളി തുള്ളിയായി വീഴ്ത്തുക
 3. ഈടുക1

   • ക്രി. ചേരുക, ഉണ്ടാവുക
   • ക്രി. കൂടുതലാവുക, പുഷ്ടിപ്പെടുക
 4. ഈടുക2

   •   "ഇടുക" അനുപ്രയോഗമായി വരുമ്പോള്‍ ചിലപ്പോള്‍ കൈക്കൊള്ളാറുള്ള രൂപം. ഉദാ: ചെയ്തീടുക, വന്നീടുക.
X