1. ഇടുകുഴി

  ഇടു-കുഴി

   • നാ. നിലവറവാതില്‍
   • നാ. മാളികയില്‍ കയറാനുള്ള വാതില്‍
   • നാ. കപടവാതില്‍, തെമ്മാടിക്കുഴി, (ക്രസ്തവസഭയില്‍നിന്നു ഭ്രഷ്ടുകല്പിച്ചവനെ അടക്കംചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുഴി.)
X