1. ഇടുക്കം

   • നാ. ദാരിദ്യ്രം
   • നാ. ദു:ഖം
   • നാ. പ്രയാസം
   • നാ. ഇടുങ്ങിയ സ്ഥിതി, രണ്ടെണ്ണത്തിന്‍റെ ഇടയില്‍ക്കൂടി കടക്കാന്‍ പ്രയാസമായ സ്ഥിതി, ഞെരുക്കം
X