1. ഇടുക്കി

      • നാ. ചവണ, കട്ടമുറുക്കി, കൊടില്‍
X