1. ഇടുക്കുവഴി

      • നാ. ഇടുങ്ങിയ വഴി, വീതികുറഞ്ഞ വഴി
X